Membres de la Junta

La Junta directiva d’ACAU està formada per les següents persones:

Xavier Vilallonga Martín

President

Maria Rosa Sanz Ruiz

Vicepresidenta

Josep Mª Turmo Cabanes

Tresorer

Mercè Burguès Solé

Vocal de Cooperació Internacional

Verónica Carrasco Muñoz

Secretària

Cornelia Ionita Florea

Vocal del Programa a Catalunya

Ascension Vilalta Salvador

Vocal Insercio Sociolaboral

Encarnació Villegas Pérez

Vocal Sensibilització

Joan Antoni Torrà Canyelles

Vocal Voluntariat

Les funcions del president són:

 • Dirigir i representar legalment l’associació
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’assemblea com de la Junta Directiva
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els cassos d’empat
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la associació
 • Les atribucions restants del càrrec i aquelles per a les quals el delegui l’Assemblea i la Junta

El president serà substituit en cas d’absència o malaltia pel vicepresident

Les funcions del tresorer són:

 • Custòdia i control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes
 • Portarà la resta de documents i funcions pròpies del càrrec

Les funcions del secretari són:

 • Custòdia de la documentació de l’associació
 • Redactar i signar actes de l’Assemblea i la Junta i redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, així com portar el llibre de socis.