Membres de la Junta

La Junta directiva d’ACAU està formada per les següents persones:

about-us-headshot-1

Xavier Vilallonga Martín

PRESIDENT

 

about-us-headshot-1

Mercè Burguès Solé

VOCAL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

about-us-headshot-2

Maria Rosa Sanz Ruiz

 

VICEPRESIDENTA

 

about-us-headshot-2

Cornelia Ionita Florea

VOCAL DEL PROGRAMA A CATALUNYA

about-us-headshot-3

Josep Maria Turmo Cabanes

TRESORER

 

about-us-headshot-3

Alicia de Orovio Udaeta

VOCAL SENSIBILITZACIÓ

about-us-headshot-1

Verónica Carrasco Muñoz

SECRETÀRIA

Gregorio Espada Cámara

VOCAL DE VOLUNTARIAT 

Include a short bio with an interesting fact about the person.

Les funcions del president són:
Dirigir i representar legalment l'associació
Presidir i dirigir els debats, tant de l'assemblea com de la Junta Directiva
Emetre un vot de qualitat decisori en els cassos d'empat
Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la associació
Les atribucions restants del càrrec i aquelles per a les quals el delegui l'Assemblea i la Junta

El president serà substituit en cas d'absència o malaltia pel vicepresident

Les funcions del tresorer són:
Custòdia i control dels recursos de l'associació
Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes
Portarà la resta de documents i funcions pròpies del càrrec

Les funcions del secretari són:
Custòdia de la documentació de l'associació
Redactar i signar actes de l'Assemblea i la Junta i redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, així com portar el llibre de socis.